SOCIJALNI RAD I DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - MOSTAR

2018-03-27 13:27

Studenti socijalnog rada koji su odabrali ovaj kolegij, a nisu bili prisutni na prvim vježbama trebaju se što prije javiti asistentici na e-mail maja.nizic.ffmo@gmail.com. 

Termini vježbi i raspored izlaganja do kraja semestra (pratiti eventualne promjene u rasporedu nakon što se jave svi studenti):

27.4.2018.
1. Ivana Krešić i  Merima Tanović – ''Odnos prema djeci s posebnim potrebama 
2. Iva Dragović i Vedrana Boras – ''Roditelji – odgajatelji djece s teškoćama u razvoju''
3. Dragica Pašalić i Antonia Bekavac – ''Socioemocionalna posvećenost roditelja dece sa smetnjama u razvoju: razlike između majki i očeva''
4. Ivana Kalfić i Katarina Perutina – ''Roditeljski stres i doživljaj roditeljske kompetentnosti kod majki djece sa i bez teškoća u razvoju''
5. Gabriela Kurtović i Anamarija Čolak – ''Neki indikatori promjena nakon podrške roditeljima djece s posebnim potrebama primjenom integrativnog Gestalt pristupa''
7. Karla Gardavski i Ana Kolobara – ''Povezanost socijalne podrške i nekih aspekata roditeljstva u obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju
 
4.5.2018.
1. Petra Boto i Marko Jurić - ''Neke značajke odnosa sestara/braće i osoba s posebnim potrebama''
2. Marija Kežić i Andrea Ostojić – '' Istraživanje nekih aspekata rane intervencije u djetinjstvu''
3. Danijela Šain i Nikolina Radoš – '' Iskustva s ranom intervencijom roditelja djece s teškoćama u razvoju''
4. Monika Drežnjak i Anđela Atlaga – '' Rana intervencija kod djece visokorizične za odstupanja u motoričkom razvoju''
5. Ivana Pinjuh i Anamarija Zubac – ''The Role of Parents in Early Intervention: Implications for Social Work''
6. Dajana Mikulić i Emanuel Pavlović - "Sudjelovanje roditelja u ranim intervencijama - analiza uspješne suradnje između roditelja i profesionalaca"
7. Nikolina Vidović i  Gabriela Akrap - ''Doživljaj samoga sebe i okoline kod roditelja djece urednog razvoja i roditelja djece s razvojnim teškoćama''
 
11.5.2018.
1. Ana Hrkać i Klaudija Hrkać – '' Socijalizacija djece s teškoćama u razvoju u ustanovama predškolskog odgoja''
2. Ana Bubalo i Matea Radat – '' Inkluzivno obrazovanje - mogućnosti i ograničenja
3. Ivana Raič i Mladenka Jurković – '' Evaluacija tranzicijskog vrtićkog programa za djecu s poremećajem iz spektra autizma''
4. Kristina Brnadić i Ana Sosa – '' Preduvjeti za primjenu inkluzije''
5. Ana Bilić i Gabriela Beljo – ''Socijalizacija učenika s posebnim potrebama u razrednim sredinama''
6. Daniela Ramljak i Doris Rozić – '' Promišljanje učitelja o izazovima i barijerama inkluzije učenika s poteškoćama u razvoju''
 
16.5.2018. – (datum još nije potvrđen)
1. Anica Baković i Antoaneta Prusina – ''Socijalna interakcija dece sa oštećenjem vida: rizični i zaštitni faktori''
2. Andrea Vila i Antonija Mišetić – '' Nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćama''
3. Ivana Majstorović – ''Specijalizirano udomiteljstvo djece s teškoćama u razvoju – iskustva udomitelja''
4. Monika Bakić i Gabriela Pandža – '' Violence Exposure Among Children with Disabilities''
5. Ivana Talić i Adna Fazlić – '' The experiences of families of children with learning disabilities: paretnal stress; familiy functioning and sibling self-concept''